WWW.FIDULINK.COM > Termat dhe Kushtet

KUSHTET E PRGJITHSHME

KUSHTET E PRGJITHSHME - SHITJE - P USRDORIMI

 

 1. Qëllimi dhe qëllimi

1.1. Këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes dhe Përdorimit kanë për qëllim të rregullojnë marrëdhëniet tregtare midis " FIDULINK " operator tregtar: Suxys Ltd, Company 12706886, LIGJ: 9845007DF5742FC5K830, KODI IDST: 0HZJ4VL4ECFQ (  Link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Zyra Qendrore: Wenlock Road, N17GU, Londër, Angli, Mbretëri e Bashkuar, email: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99  ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Të gjitha fushat dhe nënfushat e .FIDULINK.com ») dhe klientët e saj (" Klient ") Mbi bazën e këtyre Kushteve të Përgjithshme Tregtare, FIDULINK do t'i sigurojë Klientit shërbime të ndryshme siç është krijimi i kompanive (" Shoqëria ") dhe shërbime të caktuara shtesë të lidhura (" Shërbime shtesë ») si dhe ndihmë në hapjen e llogarive me bankat ose ofruesit e shërbimeve financiare jobankare (" Hapja e një llogarie ose hyrja bankare »).

1.2. Këto Kushte të Përgjithshme Tregtare formojnë një pjesë integrale të çdo kontrate të lidhur midis KLIENTET et FIDULINK me nënshkrim dixhital të një formulari FIDULINK, qoftë nënshkruar në internet përmes vërtetimit të një porosie në një platformë FIDULINK apo në letër (" Kontrata ") Duke lidhur një Kontratë me FIDULINK, Konsumatori pranon këto Kushte të Përgjithshme Tregtare. Një listë e çmimeve dhe një listë e shërbimeve janë në dispozicion në faqet e internetit të FIDULINK.

1.3. Të gjitha kushtet e tjera të përgjithshme që devijojnë, kundërshtojnë ose plotësojnë këto Kushte të Përgjithshme Tregtare do të përjashtohen nga çdo Kontratë, përveç nëse bihet dakord ndryshe shprehimisht me shkrim ndërmjet Klientit dhe FIDULINK.

1.4. Në rast të një konflikti midis këtyre kushteve të përgjithshme tregtare dhe çdo kontrate, dispozitat e kontratës do të mbizotërojnë mbi këto kushte të përgjithshme tregtare. Në rast të një konflikti, mund të kontaktoni shërbimin tonë të menaxhimit të konfliktit në: avokat [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK rezervon të drejtën për të modifikuar Kushtet e Përgjithshme Tregtare në çdo kohë me efekt të menjëhershëm. Konsumatori do të informohet për këto modifikime përmes një njoftimi të botuar në FIDULINK.com. Ndryshimet do të konsiderohen të miratuara nga Klienti, përveç nëse FIDULINK merr një kundërshtim me shkrim në lidhje me këtë brenda katër javësh nga data e njoftimit.

 1. Përmbajtja dhe fushëveprimi i shërbimeve

Themelimi dhe menaxhimi i një kompanie dhe shërbimeve shtesë

2.1 FIDULINK mund t'i sigurojë Klientit një shërbim të formimit të një kompanie, në juridiksionet e specifikuara në listën e botuar në faqen e internetit të FIDULINK ( www.fidulink.com ) ose platformat e tij (internet, aplikacion celular ose aplikacion tablet, aplikacion IOS, aplikacion Android). FIDULINK gjithashtu mund të organizojë, qoftë përmes kompanive të lidhura me FIDULINK ose palëve të treta, ofrimin e Shërbimeve Shtesë si emërimi i drejtorëve fiduciarë, aksionerëve fiduciarë, llogari tregtare tregtare në internet, logoja e kompanisë, vula e kompanisë, vula e kompanisë, autorizimi, autorizimi i noterizuar dhe apostile mbi dokumentet, kërkesën për licenca, kërkesën për miratim, kërkimin e lokaleve, kërkimin e personelit, kërkimin e partnerëve dhe çdo shërbim tjetër që FIDULINK dhe KLIENTI e konsiderojnë të dobishëm për krijimin ose themelimin e kompanisë së klientit. Termi "kompani të lidhura" nënkupton, në lidhje me FIDULINK, një filial ose një kompani mbajtëse të FIDULINK ose çdo filial tjetër të kësaj kompanie mbajtëse, avokatë, kontabilistë, avokatë, noterë dhe agjentë të tjerë të FIDULINK.

2.2. Të gjitha Shërbimet Shtesë do të sigurohen në bazë të një marrëveshje specifike midis Klientit dhe ofruesit përkatës të Shërbimeve Shtesë, përveç vulave, pullave dhe logove, çertifikimit të noterizuar dhe apostilit. 

2.3 Të përfshirë në regjistrimin e një pakete kompanie: 4 aksionarë, 2 drejtorë, aksionarë shtesë ose drejtorë duhet t'i nënshtrohen faturimit të regjistrimit në varësi të juridiksionit.

2.4 Ndërsa lexoni dhe përdorni platformën FiduLink.com ose nëndomenet e tij, vizitori autorizon FIDULINK të përdorë gjatë vizitës së tij të dhënat e përdorimit të platformës dhe performancën e tyre dhe të tjerët për funksionalitetin e duhur të shërbimit të minierave.

Llogaria bankare dhe hyrja bankare & Portofoli 

2.3. FIDULINK me kërkesë mund të ndihmojë Klientin në lidhje me hyrjen bankare ose financiare, hapjen e një llogarie në një bankë, institucion pagese, institucion financiar, ose një ofrues të shërbimit jo-bankar, furnizues portofoli, (" Bankë ose Institucion ") Në këtë kontekst, FIDULINK mund t'i ofrojë Klientit një listë të ndërmarrjeve, por është Klienti ai që është përgjegjës për zgjedhjen e ndërmarrjes që i nënshtrohet pranimit të ndërmarrjes dhe pajtueshmërisë së klientit dhe kompanisë së tij, filialit, degës, përfaqësuesit të shitjeve zyra (Qëndrimi i Mirë, Aktivitetet, Mbështetja, ambientet, etj.). Klienti mund të zgjedhë ose një ndërmarrje nga lista e ndërmarrjeve të ofruara nga FIDULINK ose një institucion të palëve të treta (vetëm me kërkesë dhe pa asnjë garanci që ndërmarrja pranon hapjen e llogarisë së kompanisë së klientit) brenda kufirit të dy kërkesave dhe refuzimi i klientit dhe / ose bankave dhe / ose institucioneve). Zbatimi i suksesshëm i shërbimeve shtesë të tilla si kartat e kreditit, librat e çeqeve ose qasja në internet bankare nuk është e garantuar dhe ofrohet ashtu siç është dhe pa garanci. Shërbimi mund të përdoret vetëm për qëllime ligjore siç përcaktohet nga ligji në fuqi dhe klienti merr përsipër të japë të gjithë informacionin në lidhje me aktivitetin e tij dhe origjinën e fondeve të tij, dhe çdo pyetje ose informacion tjetër të kërkuar nga institucioni ose FIDULINK.

2.4 SUXYS Ltd dhe FiduLink.com nuk ofron ndonjë shërbim Wallet ose E-Wallet, shërbimet Wallet ose E-Wallet të pranishme në faqen e internetit të www.FiduLink.com dhe / ose nën-domenet dhe fusha të tjera të markës është një shërbim i SUXYS International Limited . Konsumatori pranon që ai në asnjë rrethanë dhe të çfarëdo lloji nuk mund të kthehet kundër FiduLink.com ose SUXYS Ltd në lidhje me regjistrimin dhe lidhjen e hyrjes në faqen e internetit të FiduLink.com. Konsumatori lëshon FiduLink.com dhe SUXYS Ltd nga të gjitha ndjekjet penale në rast të një mosmarrëveshje me institucione ose institucione të tjera financiare ose bankare për të cilat ai ka marrë një prezantim me kërkesën e tij nga institucionet e tij.

 1. E drejta për të refuzuar shërbimet

FIDULINK.com dhe ose SUXYS Ltd rezervojnë të drejtën të refuzojnë të gjitha ose një pjesë të shërbimeve që i ofron një Klienti pa arsye ose shpjegim, dhe në asnjë mënyrë nuk mund të mbajnë përgjegjësi për këtë refuzim. Asnjë rimbursim i çfarëdo lloji që mund të jepet në rast të refuzimit të shërbimeve nga FIDULINK. Nëse ju refuzohet shërbimi, mund të kontaktoni departamentin tonë ligjor në: avokat@fidulink.com (Email vetëm në anglisht). Si pjesë e verifikimit kundër pastrimit të parave (AML), mund të kontaktoni shërbimin e pajtueshmërisë SUXYS Ltd me email në pajtueshmërinë@fidulink.com, shërbimet dhe kushtetutat e tjera të korporatave mund t'i nënshtrohen një bllokimi të përkohshëm ose të përhershëm nga shërbimet e FiduLink .com, Suxys Ltd, Juristë, Juristë, Kontabilistë, Qendra e Vendosjes. Në kontekstin e sjelljes verbale ose të shkruar ose fizike që konsiderohet e pasaktë apo edhe kërcënuese ndaj FiduLink.com ose SUXYS Ltd ose agjentëve të saj, avokatët, kontabilistët, qendra e banimit do të rezultojë në një refuzim të menjëhershëm të shërbimeve pa mundësinë e rimbursimit. Në kontekstin e publikimit ose përhapjes së vërejtjeve shpifëse drejt FiduLink.com ose nën -fushave ose Suxys Ltd ose Agjentëve, Juristëve, Kontabilistëve, Qendrës së Domiciliation do të çojë në procedura ligjore në vendin e vendbanimit të klientit (ve) dhe personave të tjerë përgjegjës për publikimi ose për këtë arsye klienti pranon pa rezerva dhe pa kufi me një garanci personale dhe të përbashkët, për të përballuar kostot ligjore dhe të mbrojtjes, si dhe të gjitha shpenzimet në lidhje me rastin dhe për të përballuar dëmet që FiduLink mund të pretendojë .com në lidhje me atij dhe atyre drejt FiduLink.com ose SUXYS Ltd ose Agjentëve, Juristëve, Kontabilistëve, Qendrës së Domiciliation pa kufi të shumës dhe kohëzgjatjes dhe me kërkesë të thjeshtë të FiduLink.com ose Suxys Ltd ose Menaxher ose Agjentë, Juristë, Juristë, Kontabilistë ose Qendra të Pronësimit.

 1. Këshilla ligjore

Megjithëse FIDULINK përpiqet të sigurojë informacion të vërtetë dhe të saktë për të gjitha shërbimet e tij, juridiksionet, format ligjore të kompanive, taksat dhe informacione të tjera në lidhje me krijimin e një kompanie, ai nuk jep këshilla ose informacion në lidhje me (Tatimi Personi Fizik, Personi Juridik i Taksimit, Asamble në det të hapur, Kuvend në det të hapur, Përjashtim nga taksat për individët dhe kompanitë) Si i tillë, klienti pranon dhe vërteton se nuk ka marrë ndonjë këshillë ligjore ose tatimore nga FIDULINK.com dhe ose nën fusha ose SUXYS Ltd ose FIDULINK Agjentët Lokalë (Avokatët , Juristët, Kontabilistët, Agjentët) ose ndonjë institucion tjetër ose person fizik ose juridik në lidhje me FIDULINK ose SUXYS Ltd. Responsibilityshtë përgjegjësi e Klientit të sigurojë që ai të marrë të gjitha këshillat e nevojshme ligjore dhe tatimore në lidhje me krijimin dhe funksionimin e Kompanisë, dhe të sigurojë që aktivitetet të mos shkelin ligjin e ndonjë juridiksioni kompetent. Klienti pranon dhe merr përsipër të sigurojë sjelljen e mirë ligjore, fiskale dhe administrative të kompanisë së tij. Klienti lëshon plotësisht SUXYS Ltd ose FiduLink.com ose nën-fushat e tij të të gjitha përgjegjësive.

 1. Qëllimet ligjore

Klienti garanton se ai nuk do të përdorë asnjë nga të drejtat e dhëna në një Kontratë për qëllime të paligjshme, të pahijshme, imorale ose shpifëse dhe nuk do të diskreditojë FIDULINK në asnjë mënyrë. Klienti nuk mund të përdorë ose kombinojë në asnjë rrethanë emrin e FIDULINK dhe Agjentët FIDULINK, plotësisht ose pjesërisht, për qëllime tregtare. Kur është e zbatueshme, FIDULINK rezervon të drejtën për të bashkëpunuar me çdo autoritet zyrtar hetues në rast të një pretendimi për shkelje ndaj Klientit. 

 1. Pastrimi i parave dhe kujdesi i duhur

Klienti do t'i sigurojë FIDULINK çdo informacion që konsiderohet i nevojshëm nga ky i fundit në mënyrë që të sigurohet që Kompania të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi për luftën kundër pastrimit të parave dhe kujdesit të duhur. Responsibilityshtë përgjegjësi e Konsumatorit për të siguruar që informacioni i dhënë FIDULINK është i saktë. Klienti gjithashtu deklaron për FIDULINK se mallrat ose fondet e futura në një kompani nuk përbëjnë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të ardhura nga një krim ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal. Për të lejuar FIDULINK të përmbushë detyrimet e tij ligjore, Klienti do ta mbajë FIDULINK plotësisht dhe shpejt të informuar për çdo ndryshim në lidhje me përfituesin ekonomik, aksionerët dhe drejtorët e kompanisë. Përfituesit ekonomikë të treguar nga Klienti do të nënshkruajnë fizikisht ose dixhitalisht një "formë" ose "formë elektronike" siç kërkohet nga Kontrata. Klienti do të informojë FIDULINK për natyrën e aktiviteteve të kompanisë së tij pa vonesë dhe çdo ndryshim do t'i nënshtrohet pëlqimit paraprak me shkrim të FIDULINK. Klienti dhe aksionarët dhe përfituesit e tjerë të kompanisë duhet të kryejnë një verifikim identiteti brenda 30 ditëve nga krijimi i kompanisë me zgjidhjen e www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ose Lite + Certifikata minimale. Verifikimi i identitetit është i detyrueshëm për të gjithë përdoruesit. Konsumatori do të duhet të kryejë një verifikim AML dhe KYC me zgjidhjen e www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ose Lite + certifikatë minimum) Klienti lëshon FiduLink.com dhe / ose SUXYS Ltd të të gjitha përgjegjësive dhe merr përsipër të mos krijojë një kompani me qëllim të krijimit të mashtrimit të çdo lloji. Brenda kuadrit të pajtueshmërisë me legjislacionin kombëtar ose ndërkombëtar, FiduLink.com dhe SUXYS Ltd u imponojnë klientëve të tyre një proces të detyrueshëm verifikimi dhe kontrolli kundër pastrimit të parave: ICI Me Si pjesë e një verifikimi ose zbulimi të mashtrimit, klienti pranon pa rezerva dhe pa kufi me një garanci të përbashkët personale dhe të plotë për të përballuar kostot ligjore dhe të mbrojtjes, si dhe të gjitha shpenzimet në lidhje me rastin., Verifikimin, kostot e mbrojtjes dhe të tjera shpenzimet ... dhe për të përballuar dëmet që FiduLink.com mund të pretendojë në lidhje me të dhe ato ndaj FiduLink.com ose SUXYS Ltd ose Agjentëve, Juristëve, Kontabilistëve, Qendrës së Domiciliation pa kufi të sasisë dhe kohëzgjatjes dhe me kërkesë të FiduLink.com ose Suxys Ltd ose Menaxher ose Agjentë, Avokatët, Juristët, Kontabilistët ose Qendrat e Vendosjes.

 1. Detyrimet e klientit

Sigurimi i dokumenteve mbështetës në lidhje me kujdesin e duhur në veçanti dhe pa qenë shterues mund të përfshijë: kopje origjinale të vërtetuara të dokumenteve të identitetit, dëshmi të adresës të datës më pak se 3 muaj, letra referimi bankar, kopje origjinale të vërtetuara të dokumenteve të kompanive, si dhe origjinalet e përkthimeve të vërtetuara nëse është e aplikueshme, vërtetimi noterial, apostile dhe certifikata të tjera dixhitale (IDST WORLD). Çdo certifikim duhet të prodhohet sipas kërkesave të juridiksionit në fuqi dhe sipas ndonjë udhëzimi nga FIDULINK. Klienti ka detyrimin të paraqesë dokumentet e kërkuara për të përmbushur detyrimet e kujdesit të duhur para fillimit të shërbimeve të FIDULINK dhe agjentëve të tij, avokatëve, kontabilistëve, juristëve, agjentëve lokalë, Pajtueshmërisë dhe shërbimeve ose autoriteteve të tjera që e kërkojnë këtë. FiduLink.com ose SUXYS Ltd ose klienti direkt. 

 1. Tarifat dhe kushtet e pagesës

Në përgjithësi

8.1 Konsumatori merr përsipër të paguajë tarifat e pretenduara nga FIDULINK kur porosit paketën e kompanisë së tij. Orari i tarifave FIDULINK shfaqet në listën e tarifave të botuar në faqen e internetit të FIDULINK (www.fidulink.com ) dhe platformat e tij. Përveç kostove të përmendura në faqe, Klienti pranon që duhet të rimbursojë të gjitha kostot e bëra, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, kostot e bëra gjatë thirrjes ose pjesëmarrjes në mbledhjet e drejtorëve, aksionerëve ose sekretarëve, kostot e thirrjes ose pjesëmarrja në ndonjë mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme të Kompanisë, kostot në lidhje me përgatitjen e çdo përcjelljeje të njoftimit ose deklaratës dhe të gjitha kostot e tjera të ngjashme. FIDULINK fillon një fazë ekzekutimi vetëm pas marrjes së pagesës së plotë të tarifave.
Të gjitha tarifat dhe tarifat paguhen në monedhën e përcaktuar nga FIDULINK, monedhat në dispozicion janë GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Kursi i këmbimit bazuar në monedhën EUR) . Konsumatori nuk është i autorizuar të mbajë tarifat dhe kostot pas ankesave në lidhje me ndonjë shërbim, garanci ose përgjegjësi. Po kështu, çdo e drejtë e nisjes nga ana e Klientit përjashtohet. FiduLink.com përditëson rregullisht kursin e këmbimit në faqet e saj të internetit dhe në tregjet e ndryshme dhe aplikacionet mobile.

8.2 Pagesa në Bitcoin. FIDULINK pranon pagesa në bitcoin me Euro si monedhën e këmbimit. Klienti pranon që pagesa mund të jetë subjekt i rregullimit në rast të një rënie të papritur të kripto-aktivit. FIDULINK rezervon të drejtën të refuzojë pagesën në Bitcoin.

8.3 Pagesa në Ethereum. FIDULINK pranon pagesa në Ethereum me Euro si monedhën e këmbimit. Klienti pranon që pagesa mund të jetë subjekt i rregullimit në rast të një rënie të papritur të kripto-aktivit. FIDULINK rezervon të drejtën të refuzojë pagesën në Ethereum.

8.4 Pagesa e Western Union. FIDULINK pranon pagesa të Western Union me Euro si monedhën e transferimit. Konsumatori pranon të përballojë kostot e Western Union. FIDULINK rezervon të drejtën të mos refuzojë pagesa nga Western Union. Në dispozicion vetëm për pagesa të Western Union (Modaliteti i transferimit të llogarisë bankare). 

8.5 Pagesa në MoneyGram. FIDULINK pranon pagesa në MoneyGram duke përdorur Euro si monedhën e transferimit. Konsumatori pranon të përballojë kostot e MoneyGram. FIDULINK rezervon të drejtën të mos refuzojë pagesën nga MoneyGram. Në dispozicion vetëm për pagesa MoneyGram (Modaliteti i transferimit të llogarisë bankare). 

Themelimi dhe Menaxhimi i një Kompanie

8.2 Përveç tarifave vjetore, Klienti duhet të paguajë FIDULINK një shumë të vetme për të lejuar krijimin e një Kompanie ("tarifat e inkorporimit"). Tarifat e themelimit ndryshojnë sipas juridiksionit dhe përfshijnë sigurimin e një zyre të regjistruar të Kompanisë (adresën), sigurimin e një agjenti rezident, si dhe të gjitha dokumentet në mënyrë që Kompania të jetë plotësisht funksionale nga dita e parë. regjistrimi, përkatësisht: certifikata e themelimit e lëshuar nga regjistri lokal; statuset; rezoluta në lidhje me emërimin e drejtorit dhe shpërndarjen e aksioneve dhe certifikatën (a) e aksioneve.

Tarifa vjetore është një tarifë e sheshtë e pagueshme çdo vit pas regjistrimit ose rinovimit të Kompanisë. Ato përfshijnë mirëmbajtjen e Kompanisë në lidhje me ligjet lokale të juridiksionit si dhe rinovimin e zyrës së regjistruar, agjentin e regjistruar dhe tarifat qeveritare të juridiksionit në fjalë. Këto tarifa nuk kthehen.

Klienti është përgjegjës ndaj FIDULINK për të gjitha taksat e tjera të tilla si taksat qeveritare, detyrimet, taksat dhe pagesa të tjera për palët e treta, si dhe tarifat dhe tarifat e transferimit të drejtorëve ose aksionarëve të administruar, duke përfshirë disbursimet dhe të gjitha shpenzimet e vogla të arsyeshme.

Klienti njeh të drejtën e FIDULINK për të rishikuar tarifat vjetore. Çdo ndryshim në strukturën e tarifës do t'i njoftohet Konsumatorit të paktën një muaj para fillimit të shërbimeve për periudhën me të cilën lidhen tarifat. Konsumatori mund të paguajë tarifat për shkak të FIDULINK duke përdorur një kartë krediti të vlefshme Visa ose MasterCard të bërë në emrin e tij, ose me transfer bankar. Klientët që transmetojnë në FIDULINK të dhënat e një karte krediti (ose një instrumenti të ngjashëm) si mjet pagese pranojnë që FIDULINK faturon kartën e tyre të kreditit për shumën e plotë të kostove dhe / ose shpenzimeve, taksave, detyrimeve për shkak të FIDULINK në lidhje me shërbimin, si dhe të gjitha disbursimet e tjera të justifikueshme ose shpenzimet e vogla. Konsumatori gjithashtu pranon që FIDULINK mund të regjistrojë dhe përdorë të dhënat e kartës në përputhje me këto Kushte të Përgjithshme dhe Politikën e Privatësisë.

 

KUSHTET E VEÇANTA P FORR PAGESAT NGA KARTELA E KREDIS ose KREDIS

8.3. Nëse pagesa e tarifës vjetore është e vonuar dhe e vonuar pavarësisht faturimit të rregullt nga FIDULINK dhe përpjekjeve të arsyeshme për të njoftuar Klientin për një dështim të tillë, Klienti bie dakord që FIDULINK mund të debitojë nga karta e Klientit (debit ose kredi). çdo shumë e papaguar e kësaj natyre, përfshirë çdo gjobë ose gjobë të vendosur për të rikthyer kompaninë në statusin e regjistrimit të mirë.

Në këtë rast, Klienti më tej pranon që FIDULINK do të ketë 60 ditë nga data e debitimit për të paguar çdo tarifë vjetore regjistrimi në lidhje me kompaninë e Klientit dhe se çdo shumë e debituar si një gjobë regjistrimi do të përfshijë gjithashtu çdo shumë shtesë dënimi në lidhje me periudhën e pritjes 60-ditore.

8.4. Deri në një masë që një palë e tretë bën një pagesë me kartë në emër të konsumatorit, klienti garanton se mbajtësi i kartelës ka pëlqimin e pagesës, si dhe për përdorimin e kartës dhe në procesin e kartës në përputhje me KUSHTET E PRGJITHSHME DHE POLITIKA E PRIVATIS. KLIENTI ISSHT TO I DETYRUAR T TO MERRNI NGA BARTSI T NNSHKRUAJ DHE T COMP PLRBASHKTOHET ME SHPALLJEN E MBROJTSIT Modeli i të cilit mund të merret në këtë hapësirë ​​>>.

 

Hyrje Bankare

8.5. Konsumatori i ka borxh FIDULINK për një shumë të madhe për sigurimin e shërbimeve të tij në lidhje me futjen në bankë dhe hapjen e një llogarie bankare. Këto tarifa administrative mund të modifikohen në çdo kohë pa njoftim. Tarifat e administrimit shprehen në GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC sipas zgjedhjes së klientit në platformat FIDULINK. Konsumatori do të duhet të paguajë tarifat administrative përpara se FIDULINK të fillojë të kryejë shërbimin dhe të vendosë kontakte me institucionin (et). Klienti mund të paguajë tarifat administrative tek FIDULINK duke përdorur një kartë krediti të vlefshme Visa ose MasterCard dhe në emrin e tij, ose me transfer bankar. Klientët që dërgojnë të dhëna të kartës së kreditit te FIDULINK si mjet pagese pranojnë që FIDULINK do të faturojë kartën e tyre të kreditit për shumën e plotë të tarifave të administrimit për llogarinë që ata kanë zgjedhur përveç kostos së shërbimit korrier. Nëse kërkohet.

Llogaria e Klientit në Marketplace-FiduLink.com ose App-FiduLink.com 

Konsumatori pranon që FIDULINK të krijojë një llogari të dedikuar kur vendos një porosi në internet. Konsumatori pranon dhe siguron FIDULINK se ai siguron sigurinë e plotë të hyrjes në llogarinë e tij. Konsumatori lëshon FIDULINK dhe SUXYS Ltd nga të gjitha përgjegjësitë në rast neglizhence nga ana e tij dhe mosrespektimit të elementeve thelbësore të sigurisë së fjalëkalimit të tij ose hyrjes në hyrje. Në rast të shkeljes së llogarisë ose përdorimit mashtrues, klienti pranon që FIDULINK bllokon hyrjen në këtë llogari pa vonesë dhe pa i dhënë klientit një arsye. Konsumatori bie dakord të jetë i vetmi përgjegjës për sigurinë e llogarisë së tij dhe aksesin e tij se ai është i vetmi që ka fjalëkalimin dhe hyrjen e tij.

 

Emërimi i një Drejtori

8.6. Klienti i jep përfaqësues FIDULINK dhe vërteton që të gjithë personat që do të emërohen si drejtor të një kompanie sipas formularit të porosisë të paraqitur në FIDULINK dhe të cilët nuk kanë nënshkruar tashmë një deklaratë të pranimit të mandatit me të vërtetë kanë dhënë pëlqimin për mandatin e tyre si drejtor në koha e regjistrimit të ndërmarrjes dhe se çdo person fizik i emëruar si drejtor ka mbushur moshën 18 vjeç. Gjithashtu ata vërtetojnë që administratori është subjekt i një pëlqimi të informuar për emërimin dhe detyrimet e tij.

Emërimi i një Drejtori

8.6.1 Konsumatori autorizon FIDULINK dhe vërteton që të gjithë personat që do të emërohen si Drejtor të një kompanie në përputhje me formularin e porosisë të paraqitur në FIDULINK dhe të cilët nuk kanë nënshkruar ende një deklaratë të pranimit të detyrës me të vërtetë kanë dhënë pëlqimin në zyrën e tyre si drejtor në koha e regjistrimit të ndërmarrjes dhe se çdo person fizik i emëruar si drejtor ka mbushur moshën 18 vjeç. Gjithashtu ata vërtetojnë që drejtori është subjekt i një pëlqimi të informuar për emërimin dhe detyrimet e tij.

Emërimi i një sekretari

8.6.1 Klienti autorizon FIDULINK dhe vërteton që të gjithë personat që do të emërohen si Sekretar të një kompanie në përputhje me formularin e porosisë të paraqitur në FIDULINK (Detyrimi dhe regjistrimi i detyrueshëm në rast të shërbimit të emëruar nga drejtori) dhe që nuk kanë nënshkruar ende një deklaratë e pranimit të mandatit me të vërtetë ka dhënë pëlqimin për mandatin e tyre si Sekretar në kohën e regjistrimit të kompanisë dhe se çdo person fizik i emëruar si drejtor ka mbushur moshën 18 vjeç. Gjithashtu ata vërtetojnë që sekretari është subjekt i një pëlqimi të informuar për emërimin dhe detyrimet e tij.

 

Shërbime të tjera kontribuuese

8.7. Konsumatori i është borxhli FIDULINK për një shumë të pakthyeshme për sigurimin e shërbimeve të tij në lidhje me një lidhje me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta ose ndihmë për të aplikuar për marrjen e shërbimeve të tilla nga ofruesit e palëve të treta. Kjo shumë mblidhet ekskluzivisht për të mbuluar kostot e FIDULINK. Klienti pranon që FIDULINK nuk do të jetë palë në asnjë marrëdhënie kontraktuale të vendosur midis Klientit dhe ofruesit të shërbimit të palës së tretë. Klienti pranon që FIDULINK ka të ngjarë të marrë një premium të prezantuesit të biznesit nga ofruesi i shërbimit të palës së tretë në rast të pranimit nga Klienti dhe Klienti heq dorë nga çdo pretendim për rikthimin e një primi të tillë.

 1. Komunikimi dhe udhëzimet

Klienti dhe FIDULINK mund t'i dërgojnë njëri-tjetrit udhëzime, njoftime, dokumente ose ndonjë komunikim tjetër me postë, email, përmes portalit të dedikuar të internetit FIDULINK ose me faks, SUBJECT, që FIDULINK mund të dërgojë raportet e shpenzimeve ose tarifat e bashkangjitura me email. Klienti dhe FIDULINK duhet të mbajnë të gjitha udhëzimet, njoftimet, dokumentet ose çdo komunikim tjetër si provë. Të gjitha komunikimet e destinuara për FIDULINK do të dërgohen në zyrën e saj qendrore ose në ndonjë adresë tjetër që FIDULINK do t'i ketë njoftuar Klientit me shkrim në çdo kohë dhe të gjitha komunikimet e destinuara për Klientin do të dërgohen në adresën e tij ose në ndonjë adresë tjetër përveç Klientit. do të ketë njoftuar FIDULINK me shkrim gjatë gjithë kohës, duke përfshirë udhëzimin poste restante i cili duhet të aprovohet me shkrim. Meqenëse FIDULINK në çdo kohë duhet të jetë në gjendje të kontaktojë Klientin nëse është e nevojshme, Klienti merr përsipër të informojë menjëherë FIDULINK nëse ndryshon adresën, adresën e postës elektronike ose numrin e telefonit / faksit. Në rast se Klienti synon të përfundojë të gjitha shërbimet FIDULINK për një kompani të caktuar ose disa kompani, çdo njoftim i ndërprerjes i bërë me email duhet të dërgohet te info@fidulink.com .

 1. Përpunimi dhe mbrojtja e të dhënave

10.1. FIDULINK do të përpunojë të dhëna personale të cilat, sipas përkufizimit të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RGPD / GDPR), e cila përfshin çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm, të referuar gjithashtu si "subjekt i të dhënave". Një person fizik i identifikueshëm është një person i cili mund të identifikohet, direkt ose indirekt, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi të tillë si emri, një numër identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, një identifikues lidhjeje, ose nga një ose më shumë faktorë specifik për identitetin fizionomik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror të këtij personi fizik.

Përpunimi i të dhënave nënkupton çdo operacion ose grup operacionesh të kryera në të dhëna personale, qofshin të automatizuara apo manuale, siç janë mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, rikuperimi, konsultimi, adaptimi ose modifikimi, përdorimi, komunikimi përmes transmetimit, shpërndarjes, fshirjes ose shkatërrimit të të dhënave të tilla, si dhe sigurimi, rregullimi ose kombinimi i të dhënave, kufizimi i tyre ose fshirje.

Marrësit e të dhënave personale përfshijnë kompani të grupit FIDULINK që veprojnë si nënkontraktues ose ndihmës, agjentë rezidentë në juridiksione në lidhje me shërbimet, furnizuesit tanë të IT dhe telekomunikacionit, furnizues të tjerë të palëve të treta, përfshirë bankat me të cilat klienti ka shprehimisht dëshirohet të paraqiten, regjistrat publik të ndërmarrjeve, ose autoritetet ligjore. Secila prej këtyre zbulimeve do të bëhet në përputhje me GDPR dhe marrëdhëniet tona me palët e treta do të jenë kontraktuale, me anë të së cilës të dy palët u nënshtrohen detyrimeve të GDPR siç është detyra e konfidencialitetit për këdo që përpunon të dhënat personale të subjekteve të të dhënave.

Për të qenë në përputhje me detyrimet e njohura për klientin tuaj ("KYC") dhe për të siguruar që shërbimet ofrohen në mënyrë korrekte, të dhënat e përpunuara përfshijnë detajet e Klientit, siç janë emrat dhe mbiemrat, kombësia, data e lindjes, vendbanimi dhe adresat e qëndrimit, numrat e pasaportave, datat e vlefshmërisë së pasaportave dhe të dhënat e kontaktit të personave të identifikueshëm, si dhe dokumentet mbështetëse që konfirmojnë këto të dhëna personale dhe udhëzimet e Konsumatorit për shërbimet. Procesi i KYC kryhet me aplikacionin ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Konsumatori ka detyrimin të mbajë të dhënat e tij personale me FIDULINK të azhurnuara gjatë gjithë marrëdhënies kontraktuale dhe të paraqesë çdo dokument mbështetës në lidhje me detyrimin e tij për t'i mbajtur ato të azhurnuar në format e përshkruara nga FIDULINK.

10.2. FIDULINK ose agjenti rezident mund të përpunojë të dhëna personale si nënkontraktor në emër të FIDULINK, i cili, kur është i zbatueshëm, mbetet kontrolluesi i të dhënave. Informacione të mëtejshme për palët me të cilat ndajmë të dhëna mund të merren në Politikën tonë të Privatësisë.

10.3. Konsumatori e pranon që mund të marrë më shumë informacion duke kontaktuar FIDULINK ose duke dërguar një email tek info@fidulink.com . I gjithë komunikimi do të bëhet në anglisht. Çdo gjuhë tjetër mund të përdoret nga FIDULINK sipas gjykimit të saj të vetëm, vetëm si mirësjellje ndaj Klientit.

10.4. Konsumatori informohet se ka të drejtë të tërheqë pëlqimin. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit para tërheqjes, as në ligjshmërinë e vazhdimit të përpunimit nëse ekziston një arsye tjetër që justifikon përpunimin, siç është pajtimi me detyrimet ligjore.

Klienti i garanton FIDULINK se ai ka marrë pëlqimin e plotë të çdo subjekti të të dhënave të palës së tretë, të dhënat personale të të cilit transmetohen në FIDULINK nga Klienti dhe se kjo pëlqim përfshin përpunimin nga ose përmes FIDULINK të të dhënave personale të kjo subjekt i të dhënave të palëve të treta për arsye të ofrimit të shërbimit ose pajtueshmërisë me detyrimet e kujdesshme.

10.5. Nga FIDULINK, drejtorët, punonjësit ose agjentët e tij, kërkohet të trajtojnë të dhënat në mënyrë konfidenciale. Pavarësisht nga të gjitha masat paraprake të sigurisë, të dhënat, përfshirë komunikimet me postë elektronike dhe të dhënat personale financiare, mund të shihen nga palë të treta të paautorizuara gjatë transmetimit ndërmjet Klientit dhe FIDULINK. Për qëllime të komunikimit me FIDULINK, nga Konsumatori mund të kërkohet të përdorë softuer të prodhuar nga palë të treta, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, softuer shfletuesi që mbështet një protokoll sigurie të të dhënave në përputhje me protokollin e përdorur nga FIDULINK. .

10.6. Informacioni i dhënë në kontekstin e kësaj klauzole përbën një prezantim të pjesshëm të mbrojtjes së të dhënave. Kjo shpjegohet më hollësisht në Politikën tonë të Privatësisë në dispozicion në lidhjen e dhënë për këtë qëllim.

 1. Paaftësia ligjore

Klienti do të mbajë rrezikun e çdo paragjykimi që vjen nga një paaftësi ligjore që lidhet me personin e tij ose avokatët e tij ose palë të tjera të treta, përveç nëse kjo paaftësi i është komunikuar FIDULINK.com ose SUXYS Ltd me shkrim ose me email (në varësi të marrjes së një konfirmimi email nga FiduLink.com ose SUXYS Ltd).

 1. RESPONSABILITE

12.1 Pa paragjykuar ndonjë dispozitë specifike, çdo dëm që rezulton nga një gabim ose mosveprim nga ana e FIDULINK, drejtorët, punonjësit ose agjentët e tij duhet të përballohen nga Klienti, përveç nëse FIDULINK, drejtorët, punonjësit ose agjentët e tij nuk kanë kryer bruto neglizhenca ose mashtrimi ose ndonjë përgjegjësi tjetër e cila nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi. FIDULINK nuk do të jetë përgjegjës për çdo humbje të pësuar për shkak të dështimit mekanik, grevës, sulmit në internet, sulmit terrorist, katastrofës natyrore, vonesës pandemike ose ndonjë dështimi të ndonjë anëtari të stafit, menaxhmentit ose ndonjë kujdestari në kryerjen e detyrave të tyre. 

12.2 Çdo dëm i shkaktuar ose i lindur, drejtpërdrejt ose indirekt, nga gabimi, dështimi, neglizhenca, veprimi ose mosveprimi nga ndonjë person tjetër, sistem, institucion ose infrastrukturë pagese do të bartet nga Konsumatori.

12.3. FIDULINK nuk mund të mbahet përgjegjës nëse Shërbimet Shtesë nuk mund të zbatohen. Përgjegjësia e FIDULINK për Shërbime Shtesë është rreptësisht e kufizuar në përzgjedhjen, udhëzimin dhe mbikëqyrjen e partnerëve të saj ose të ndonjë pale tjetër të tretë.

12.4. Çdo dëm ose humbje që rezulton nga përdorimi i shërbimeve postare, telegrafi, teleks, faks, telefon dhe mjete të tjera të komunikimit ose mjeteve të transportit, dhe veçanërisht humbja që rezulton nga vonesat, keqkuptimet, përkeqësimet, Keqtrajtimi i shkaktuar nga palë të treta ose dyfishimi i kopjeve, janë përgjegjësi e Klientit, përveç nëse FIDULINK ka kryer neglizhencë serioze.

12.5. FIDULINK nuk mund të mbahet përgjegjës në rast të dështimit të një prej mjeteve të komunikimit të nevojshme për kryerjen e shërbimeve të parashikuara në Kontratë, ose për ndonjë postë ose telefonatë të marrë brenda kornizës së shërbimeve të parashikuara në Kontratë. FIDULINK nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo humbje ose dëmtim që rrjedh nga përdorimi ose dërgimi me faks i udhëzimeve, përfshirë këtu kur transmetimi ka dështuar, është i paplotë ose i humbur.

12.6. Në rastin specifik të hapjes së një llogarie bankare, FIDULINK vepron si një palë e tretë në marrëdhëniet midis Bankës dhe Klientit. Si pasojë, FIDULINK në asnjë mënyrë nuk mund të mbahet përgjegjës për marrëdhëniet midis Bankës dhe Klientit. FIDULINK nuk ka fuqinë për të vepruar dhe nuk pretendon të veprojë si një punonjës, përfaqësues ose anëtar i menaxhmentit të Bankës dhe / ose të nënshkruajë në emër të saj ose të marrë përsipër ndonjë përgjegjësi në emri i bankës.

 1. Kohëzgjatja, përfundimi dhe pezullimi i shërbimeve

Në përgjithësi

13.1 Çdo Kontratë zgjat për periudhën e treguar dhe më pas do të rinovohet automatikisht për periudha të njëpasnjëshme të barabarta me kohëzgjatjen e afatit fillestar. Për të gjitha aspektet e tjera, çdo Kontratë do të rinovohet automatikisht nën të njëjtat terma dhe kushte. FIDULINK ose Klienti mund të përfundojë çdo Kontratë për termin e përmendur në të, ose për fundin e çdo zgjatjeje ose periudhe rinovimi, duke i dhënë të paktën dy muaj paralajmërim me shkrim palës tjetër. Përfundimi kuptohet të jetë pa paragjykuar ndonjë të drejtë ose detyrim të një pale që lind para përfundimit ose që lind në lidhje me ndonjë veprim ose mosveprim të kryer para përfundimit. E drejta për përfundimin e menjëhershëm për një kauzë të drejtë është e rezervuar.

13.2. Në rast të shkeljes nga Klienti të ligjeve në fuqi ose të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Përdorimit dhe / ose të Përgjithshme, FIDULINK.com ose SUXYS Ltd mund të përfundojnë çdo Kontratë dhe shërbime me efekt të menjëhershëm, përfshirë një Kontratë për Shërbime Shtesë të ofruara nga kompanitë të lidhur me FIDULINK ose nga palë të treta. Në një rast të tillë, Klienti duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të zëvendësuar çdo pozicion vakant në çdo Kompani pas një përfundimi të tillë dhe është rënë dakord shprehimisht që FIDULINK nuk mund të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëm pas një përfundimi të tillë të menjëhershëm.

Themelimi dhe Menaxhimi i një Kompanie

13.3 Çdo kontratë për funksionimin e një kompanie është e vlefshme për një vit të plotë. Në rast se Klienti ndërpret kontratën ose i kërkon FIDULINK për të transferuar menaxhimin e Kompanisë tek një agjent tjetër ose ofrues të shërbimit të kompanisë ose për të likuiduar kompaninë, FIDULINK nuk do të transferojë ose likuidojë Kompaninë derisa të gjitha pagesa të papaguara, të gjitha shpenzimet dhe / ose tarifat (përfshirë por pa u kufizuar në taksat qeveritare, detyrimet, taksat dhe pagesa të tjera për palët e treta, si dhe tarifat në lidhje me drejtorët ose aksionarët e besuar dhe një tarifë transferimi prej 750,00 €) janë paguar plotësisht.

Sapo Kompania është inkorporuar dhe është regjistruar në juridiksionin përkatës, Klienti merr përsipër të nënshkruajë një kontratë agjensie. Dështimi i kësaj, FIDULINK rezervon të drejtën të refuzojë t'i dërgojë Konsumatorit dokumentet shoqërore në lidhje me Kompaninë për sa kohë që kontrata e lartpërmendur e mandatit nuk nënshkruhet nga Konsumatori.

Klienti do të marrë një rimbursim të plotë të kostove të inkorporimit, më pak kosto ndërlidhëse, nëse plotësohen tre kushtet e mëposhtme: (i) FIDULINK nuk është në gjendje të krijojë një kompani për klientin DHE (ii) FIDULINK ka marrë të gjitha dokumentet e nevojshme të plotësuara në mënyrë të rregullt nga Klienti, përfshirë një kopje të një dokumenti të vlefshëm identiteti të Klientit, i cili është vërtetuar në përputhje me udhëzimet specifike të Marrëveshjes së Zgjerimit të Bankave Zvicerane dhe çdo dokument që kërkohet nga Klient nga FIDULINK, siç janë, në veçanti faturat e shërbimeve jo më të vjetra se 3 muaj, një jetëshkrim dhe një letër referimi nga një bankë DHE (iii) kërkesa për rimbursim dorëzohet brenda 60 ditëve nga pagesa e kushteve kushtetuese nga Klienti.

Hapja e një llogarie bankare

13.4. Shërbimi përfundon me hapjen e llogarisë nga Banka dhe më pas të gjitha marrëdhëniet bëhen ndërmjet Klientit dhe Bankës.

Çdo klient mund të vendosë të anulojë kërkesën e tij brenda 3 ditëve kalendarike nga kërkesa e tij për të hapur një llogari bankare. Klienti do të marrë një rimbursim të plotë të tarifës së instalimit, minus kostot e ndërlidhësit, nëse plotësohen tre kushtet e mëposhtme: (i) Banka, me ndihmën e FIDULINK, nuk është në gjendje të hapet për klienti një llogari DHE (ii) FIDULINK ose Banka ka marrë të gjitha dokumentet e nevojshme të plotësuara siç duhet nga Klienti, duke përfshirë një kopje të dokumentit të vlefshëm të identitetit të Klientit i cili është vërtetuar në përputhje me udhëzimet precize të Marrëveshjes në lidhje me detyrimi i kujdesit të duhur i bankave zvicerane dhe çdo dokument i kërkuar nga klienti nga FIDULINK, të tilla si, por pa u kufizuar në deklaratat e llogarisë së kartës së kreditit, faturat e shërbimeve, kontrata e punës, certifikata e themelimit ose 'dëshmi të tjera të origjinës ekonomike të fondeve. Ky është rasti i vetëm kur ofrohen rimbursime. Asnjë rimbursim nuk do të ofrohet, për ndonjë arsye, nëse konsumatori vendos të anulojë kërkesën e tij pas 3 ditësh kalendarike.

Modaliteti i rimbursimit

13.5. Çdo rimbursim mund të bëhet vetëm përmes së njëjtës mënyrë pagese si ajo e përdorur për pagesën në FIDULINK.

 1. Ndarja

Nëse ndonjë klauzolë e përmbajtur këtu është ose mund të bëhet, sipas ndonjë ligji të shkruar, ose konsiderohet nga një gjykatë ose organ administrativ ose ndonjë juridiksion kompetent të jetë i paligjshëm, i pavlefshëm, i ndaluar ose i pazbatueshëm, atëherë klauzola e tillë konsiderohet se nuk funksionon. në masën e paligjshmërisë, pavlefshmërisë, pavlefshmërisë, ndalimit ose moszbatueshmërisë së tillë. Klauzolat e tjera do të mbeten në fuqi.

 1. detyrë

Për kryerjen e shërbimeve të tij, FIDULINK rezervon të drejtën të punësojë nënkontraktorë të cilët do të jenë nën autoritetin e tij: Avokatët, juristët, kontabilistët, kontabilistët e autorizuar, noterët, auditorët dhe agjentët e tjerë të inkorporimeve të rrjetit FiduLink.com. Të drejtat dhe detyrimet e Klientit që rezultojnë nga një Kontratë mund t'i transferohen palëve të treta vetëm me pëlqimin me shkrim të FIDULINK.

 1. E drejta e zbatueshme 

Kjo marrëveshje rregullohet dhe vendoset në përputhje me ligjin britanik. Çdo mosmarrëveshje midis palëve që lind në lidhje me Marrëveshjen, përfshirë çështjet që lidhen me përfundimin, vlefshmërinë ose përfundimin e saj, i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të Suxys Ltd d.m.th. gjykatat e Londrës në Mbretërinë e Bashkuar.

 

Të përkthehet kjo faqe?

Orari

23në e shtunë
Sot
Mbyllur
Tim
9: 00 AM - 07: 00 PM

Tue
9: 00 AM - 07: 00 PM

Martohem me
9: 00 AM - 07: 00 PM

Thu
9: 00 AM - 07: 00 PM

Fri
9: 00 AM - 07: 00 PM

Sat
9: 00 AM - 02: 00 PM

Diell
Mbylle -

në linjëte lutem prit
Mbështetje Live
Online!

Agjent Online

fidulink

DOKUMENTET E KURKUAR FIDULINK

Ju lutemi vendosni një figurë për të vazhduar.
Shkalla e TVSH -së
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Shto TVSH
Hiq TVSH -në

Shuma neto (pa TVSH)

Shuma bruto (përfshirë TVSH)

Llogaritja e bazuar në:

Kontrolloni Disponueshmërinë e Domainit

ngarkim
Ju lutemi shkruani emrin e domain -it tuaj
Ju lutemi verifikoni që nuk jeni robot.

pagesa në internet e kartës bankare fidulink krijimi i kompanisë në internet krijoni kompani në internet fidulink

×
HAPI 1
×
HAPI 2
×
HAPI 3
Gjuhe "